Προσωπικές πληροφορίες

Η Furuno Hellas SA (εφεξής «Εταιρεία») έχει επίγνωση της σημασίας της προστασίας των ονομάτων, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου και άλλων προσωπικών στοιχείων των πελατών και όλων των άλλων που έρχονται σε επαφή με την εταιρεία και θεωρεί τον σωστό χειρισμό των προσωπικών πληροφοριών κοινωνική της υποχρέωση. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει την ακόλουθη πολιτική προστασίας προσωπικών πληροφοριών και δεσμεύεται να τηρεί τις εν λόγω κατεθυντήριες γραμμές. 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, θα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο πλαίσιο ενός αυστηρού συστήματος διαχείρισης και θα λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, καταστροφής ή αλλοίωσης αυτών των δεδομένων, διαρροής δεδομένων και άλλων προβλημάτων. Η εταιρεία θα ορίσει ένα άτομο ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, για να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης.
 2. Οι προσωπικές πληροφορίες θα συλλέγονται με νόμιμο και δίκαιο τρόπο κατά τον οποίο θα αποκαλύπτεται ο σκοπός της χρήσης τους. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 3. Προσωπικές πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου.
 4. Η εταιρεία θα συμμορφώνεται αυστηρά με όλους τους νόμους και κανονισμούς καθώς και με τους εσωτερικούς κανόνες που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα.
 5. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για αποκάλυψη, αναθεώρηση ή άλλη ενέργεια σχετικά με προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία θα προβεί αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες μέσω του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αιτημάτων αποκάλυψης κ.λπ. αφού επιβεβαιώσει ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα σχετικά με τις δικές του / της πληροφορίες.

Σκοποί συλλογής προσωπικών πληροφοριών

 Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σε συνδυασμό με τις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 1. Κατασκευή, πωλήσεις και εισαγωγές/εξαγωγές ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού επικοινωνιών και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ακριβείας και γενικού εξοπλισμού.
 2. Επισκευές και εγκατάσταση του εξοπλισμού που αναφέρεται στο σημείο 1.
 3. Πωλήσεις και εισαγωγές/εξαγωγές πλοίων, εξοπλισμού και προμηθειών πλοίων και αλιευτικών υλικών.
 4. Πωλήσεις εξοπλισμού αυτοκινήτων και εξοπλισμού γραφείου.
 5. Σχεδιασμός, παραγωγή και πωλήσεις λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 6. Πωλήσεις με δόσεις και μίσθωση εξοπλισμού σε όλα τα παραπάνω είδη.
 7. Εγγυήσεις πιστώσεων, νομισματικά δάνεια και factoring.
 8. Υπηρεσίες που σχετίζονται με επικοινωνίες.
 9. Πωλήσεις ασφαλειών ζημιών και ασφαλειών ζωής.
 10. Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα παραπάνω στοιχεία ως εξής:

 1. Για την παροχή υπηρεσιών και την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με πωλήσεις, εγκατάσταση και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας εφαρμογών, επισκευών, επιθεωρήσεων κ.λπ.) για τα προϊόντα της Furuno και των εταιρειών του ομίλου της.
 2. Για τη διανομή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές ευκαιρίες, εκδηλώσεις, σεμινάρια και άλλα είδη που αφορούν τη Furuno και τις εταιρείες του ομίλου της.
 3. Ενημερώσεις και βελτιώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών ή των μελετών, αναλύσεων και συλλογής στατιστικών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων της Furuno και των εταιρειών του ομίλου της.
 4. Ειδοποίηση νικητών βραβείων και διαγωνισμών, ατόμων που επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν ως παρακολουθητές σε εκστρατείες μάρκετινγκ, παροχή αγαθών ή/και αμοιβή σε αυτά τα άτομα και διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία εκδηλώσεων.
 5. Απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, αιτήματα για καταλόγους και παρόμοιες δραστηριότητες.

Επί πλέον, Η Furuno Hellas SA ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.furuno.gr  (εφεξής ο «Ιστότοπος») έχει
ανέπτυξε ένα αυστηρό σύστημα συλλογής δεδομένων και διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής «Χρήστες»), κατά την επίσκεψη, τη δημιουργία λογαριασμού και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δήλωσης δεν καλύπτουν, σε καμία περίπτωση, τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και τυχόν υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του ιστότοπου που θα κάνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει του προϋποθέσεις του παρόντος.

Σημειώστε ότι κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, δεν ζητούνται απολύτως προσωπικά στοιχεία από τους επισκέπτες. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για προσφορές και υπηρεσίες του Ιστότοπου, ενημερωτικά δελτία ή να προχωρήσει στη δημιουργία λογαριασμού χρήστη προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία αγοράς αγαθών – υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία που θα ζητηθούν είναι τα ελάχιστα απαραίτητα, σχετικά και κατάλληλα προκειμένου η Εταιρεία να εκπληρώσει την υπηρεσία, η οποία θα επιλέξει τον χρήστη.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που θα ζητηθούν από την Εταιρεία είναι το Όνομα, Επώνυμο (ή επωνυμία εταιρείας), φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση (πόλη – περιοχή, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας), τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- ταχυδρομείο), πιστωτική κάρτα κ.λπ.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται αυστηρά με την ελληνική νομοθεσία περί Πολιτικής Απορρήτου. Οι πληροφορίες που δίνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτονται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για:

• Εκπλήρωση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων προσιτών υπηρεσιών προς τους χρήστες από την Εταιρεία.
• Ενημερωτική υποστήριξη χρηστών.
• Επιλογή περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στους χρήστες, επομένως να είστε συνεπείς με τις γενικές προτιμήσεις.
• Ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών για υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από και μέσω του Ιστότοπου.
• Ενημέρωση τους για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες (προσφορές).
• Εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία του χώρου.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες των χρηστών της Ιστοσελίδας στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις:

• Έχει τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για την αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων.
• Η γνωστοποίηση γίνεται σε τρίτα φυσικά ή νομικά μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία (Προμηθευτές ή Όμιλος εταιρειών Furuno) και μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία.
• Σε περίπτωση που απαιτείται από το νόμο, από το δικαστήριο ή από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή ρυθμιστική αρχή

Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα σας στον όμιλο εταιρειών FURUNO, ακόμη και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις περί απορρήτου της νομοθεσίας και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

Διόρθωση – Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να διαγράψουν, να διορθώσουν/ενημερώσουν ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες, απλά επισκεπτόμενοι τις σχετικές υπηρεσίες του ιστότοπου.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή txt που αποστέλλονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του κάθε χρήστη, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται με κανέναν τρόπο για την καταγραφή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη ή τη λήψη σημείωσης οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή, πόσο μάλλον δεν προκαλούν καμία ζημιά στους υπολογιστές των χρηστών. Χρησιμοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους εξής λόγους:

• Να αναγνωρίζει και να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στον λογαριασμό τους (είσοδος).
• Για καταγραφή της γενικής κίνησης δεδομένων.
• Διεξαγωγή έρευνας για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά.
• Για προβολή πληροφοριών και διαφημίσεων στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντά τους από προηγούμενες επισκέψεις στον ιστότοπο.
• Για την ομαλή λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών και τμημάτων της Ιστοσελίδας και τη διεκπεραίωση των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες των υπηρεσιών.

Ο χρήστης του ιστότοπου μπορεί να διαμορφώσει τα προγράμματα περιήγησής του έτσι ώστε να προειδοποιεί για τη χρήση cookies ή να αποτρέπει
τη χρήση cookies ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην αποδέχεται cookies για τεχνικούς λόγους ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο θα πρέπει να συνδεθεί ο χρήστης), προκειμένου να προχωρήσει σε αγορά.

Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο Διαδικτύου μέσω του οποίου ο υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συνεπώς στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP διατηρείται από τον πάροχο του δικτύου για τεχνικούς λόγους και για συστήματα ασφαλείας της Ιστοσελίδας (διακομιστής, βάση δεδομένων, δίκτυο κ.λπ.) και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
Η διεύθυνση IP της πρόσβασης του χρήστη στον Ιστότοπο μπορεί να αποκαλυφθεί εάν απαιτείται –σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία που το επιτρέπει– αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

​Νομοθεσία – Ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Όπου στην παρούσα Πολιτική αναφερόμαστε στις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωσή τους με αυτές, εννοούμε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την Προστασία του Άτομα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» ή τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), όπως έχει αναφερθεί, την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και αρχών, όπως σήμερα σε ισχύ.